Sáng ngày 05/05/2024, tại phòng họp A11.203 Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Lý luận Chính trị (Trường Đại học Đà Lạt) phối hợp cùng Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viên Lục quân) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - truyền thống và ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay”. 

Các tin khác