100 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam

29 tháng 08, 2016

Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quốc tế III (1919-1943)

11 tháng 11, 2015

I. Sự thành lập 1. Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế III Có hai điều kiện dẫn đến sự thành lập Quốc tế III.

Quốc tế I (1864-1876)

11 tháng 11, 2015

Quốc tế I ra đời trên cơ sở của những yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra trong phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế.
Top