KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

         Khoa Lý luận chính trị gồm có 10 giảng viên và 1 chuyên viên

Khoa Lý luận chính trị Nhà A.7, trường Đại học Đà Lạt 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8,Thành phố Đà Lạt,tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 063.3552538 Email: khoalyluanchinhtri@dlu.edu.vn

Quốc tế III (1919-1943)

11 tháng 11, 2015

I. Sự thành lập 1. Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế III Có hai điều kiện dẫn đến sự thành lập Quốc tế III.

Quốc tế II (1889-1914)

11 tháng 11, 2015

1. Hoàn cảnh ra đời của quốc tế II  Sau khi Công xã Pari thất bại, trung tâm cách mạng thế giới chuyển từ Pháp sang Đức. Phong trào đấu tranh của công nhân Đức đã thực hiện vai trò đi đầu trong phong trào công nhân châu Âu. 

Quốc tế I (1864-1876)

11 tháng 11, 2015

Quốc tế I ra đời trên cơ sở của những yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra trong phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế.

Nghị quyết 33-NQ/TW

15 tháng 10, 2015

Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
« | 1 | 2 | »

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Top