Khoa Lý luận chính trị

15 tháng 12, 2015

- Khoa Lý luận chính trị được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-ĐHĐL của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt ký ngày 16/01/2014 trên cơ sở nâng cấp từ Bộ môn Lý luận chính trị trước đây Khoa Lý luận chính trị được cơ cấu thành 03 bộ môn: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Top