KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

         Khoa Lý luận chính trị gồm có 10 giảng viên và 1 chuyên viên

Khoa Lý luận chính trị Nhà A.7, trường Đại học Đà Lạt 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8,Thành phố Đà Lạt,tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 063.3552538 Email: khoalyluanchinhtri@dlu.edu.vn

NHÂN SỰ KHOA

24 tháng 08, 2019

         Khoa Lý luận chính trị gồm có 10 giảng viên và 1 chuyên viên

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

20 tháng 06, 2018

Khoa Lý luận Chính trị hiện nay được chia làm 2 Bộ môn theo quyết định của Trường Đại học Đà Lạt: Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin vàBộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Top