Trường Chinh

07 tháng 01, 2017

 Cuốn sách gồm những văn kiện quan trọng của đồng chí TBT Trường Chinh viết về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam từ năm 1941. Nội dung cuốn sách là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để vạch ra đường lối chính trị, chiến lược và sách lược của Đảng ta trong giai đoạn 30 năm kháng chiến.  

Trường Chinh

07 tháng 01, 2017

Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp do Đại hội II của Đảng (2/1951) đề ra.
« | 1 | 2 | »
Top