GVC.ThS. Bùi Long Dung

13 tháng 11, 2017

Quyền Trưởng khoa Lý luận chính trị - Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - email: dungbl@dlu.edu.vn

ThS. Dương Thị Hậu

13 tháng 11, 2017

Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Lý luận chính trị - Sư phạm -  email: haudt@dlu.edu.vn

ThS. Trần Thị Thúy Nga

13 tháng 11, 2017

Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam -    email: ngattt@dlu.edu.vn
« | 1 | 2 | »
Top