GVC.ThS. Bùi Long Dung

25 tháng 05, 2016

Quyền Trưởng Khoa Lý luận chính trị Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  email: dungbl@dlu.edu.vn

ThS. Phạm Thanh Thủy

14 tháng 10, 2015

Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí MInh Trợ lý giáo vụ email: thuypt@dlu.edu.vn

ThS. Trần Thị Thúy Nga

14 tháng 10, 2015

Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam email: ngattt@dlu.edu.vn
« | 1 | 2 | »
Top