GVC.ThS. Bùi Long Dung

25 tháng 05, 2016

Quyền Trưởng Khoa Lý luận chính trị     Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin      email: dungbl@dlu.edu.vn

ThS. Trần Thị Thúy Nga

14 tháng 10, 2015

Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam       email: ngattt@dlu.edu.vn
Top