NGHI QUYET- So 29-NQ-TW ngay 04-11-2013 ve doi moi can ban va toan dien ve giao duc va dao tao

A - Tình hình và nguyên nhân

          1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tệp đính kèm: NGHI QUYET- So 29-NQ-TW ngay 04-11-2013 ve doi moi can ban va toan dien ve giao duc va dao tao.doc

Các tin khác