Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếptục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh" đã đạt được  kết  quả  bước  đầu,  góp  phần  quan  trọng  vào  việc  thực  hiện  thắng  lợi Nghị  quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XI của Đảng và Nghị  quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở  thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ  chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị  và một bộ  phận cán bộ, đảng viên

Tệp đính kèm: Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_.pdf

Các tin khác