Tin tức - Sự kiện

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG.1

Chủ đề Đại hội XII (cũng là tiêu đề Báo cáo chính trị)

Được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” lần đầu tiên được đưa vào chủ đề Đại hội.

Tệp đính kèm: NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG.1.docx

Các tin khác